President

Jih-Heng Li (Taiwan)

Ying-Jan Wang (Taiwan)

 

Vice President

Chih-Kang Chiang (Taiwan)

Chen-Chang Yang (Taiwan)

 

Secretary General

Ching-Chuan KUO (Taiwan)

 

Deputy Secretary General

Rong-Jane Chen (Taiwan)

Ying-Chi Lin (Taiwan)

Hui-Wen Chiu (Taiwan)

 

Executive Secretary

Yi-Shiou Chiou (Taiwan)

Kuo-Tai Hua (Taiwan)

Yu-Hsuan Lee (Taiwan)

Shine-Gwo Shiah (Taiwan)

Chia-Chi Tseng (Taiwan)

Advisory Committee

Chair:

Jou-Fang Deng (Taiwan)

 

Committee:

Rozaini Abdullah (Malaysia)

Chaniphan Butryee (Thailand)

Wui Ling Chan (Singapore)

Chunying Chen (China)

Jingyuan Chen (China)

Kyung-Chul Choi (Korea)

Chang-Hung Chou (Taiwan)

Young-Jin Chun (Korea)

Li-Jie Fu (China)

Akihiko Hirose (Japan)

Ing-Kang Ho (USA)

Rui-Xue Huang (China)

Salmaan Hussain Inayat-Hussain (Malaysia)

Yi-Guo Jiang (China)

Toshiyuki Kaji (Japan)

Jaw-Jou Kang (Taiwan)

Keon Wook Kang (Korea)

Jun Kanno (Japan)

Donghak Kim (Korea)

Hyung Sik Kim (Korea)

Yoshito Kumagai (Japan)

Jih-Heng Li (Taiwan)

Hui-Kuan Lin (USA)

Rong-Yao Lin (Taiwan)

Shoei-Yn Lin-Shiau (Taiwan)

Shing-Hwa Liu (Taiwan)

Chan Kok Meng (Malaysia)

Mamoru Mutai (Japan)

Yasumitu Ogra (Japan)

Ponampalam (Singapore)

Sohil Equbal Pothiawala (Singapore)

Omid Sabzevari (Iranian)

Tetsuo Satoh (Japan)

Shahin Shadnia (Iranian)

Kambiz Soltaninejad (Iranian)

Songsak Srianujata (Thailand)

Keiko Taguchi (Japan)

Ying-Jan Wang (Taiwan)

Jen-Leih Wu (Taiwan)

Chen-Chang Yang (Taiwan)

Hsin-Su Yu (Taiwan)

Ping-Kun Zhou (China)

Scientific Committee

Chair:

Tsung-Yun Liu (Taiwan)

 

Committee:

Rozaini Abdullah (Malaysia)

Chaniphan Butryee (Thailand)

Wui Ling Chan (Singapore)

Chih-Kang Chiang (Taiwan)

Ruixue Huang (China)

Farahana Kamaludin (Malaysia)

Kyuhong LEE (Korea)

Te-Chang Lee (Taiwan)

Pinpin Lin (Taiwan)

Shing-Hwa Liu (Taiwan)

Yasumitu Ogra (Japan)

Jingbo Pi (China)

Meei-Ling Sheu (Taiwan)

Keiko Taguchi (Japan)

Chen-Chang Yang (Taiwan)

Seok Joo YOON (Korea)

General Management Committee

Chair:

Shing-Hwa Liu (Taiwan)

 

Committee:

Chia-Che CHANG (Taiwan)

Chia-Ter CHAO (Taiwan)

Huei-Wen CHEN (Taiwan)

Bo-Lin CHEN (Taiwan)

Hsiu-Mei CHIANG (Taiwan)

Yuan-Soon HO (Taiwan)

Sheng-Yow HO (Taiwan)

Dong-Zong HUNG (Taiwan)

Biing-Hui LIU (Taiwan)

Bour-Jr WANG (Taiwan)

Chin-Jui WU (Taiwan)

Yuan-Hua WU (Taiwan)

Ching-Chin YANG (Taiwan)


Copyright @ Toxicology Society of Taiwan All Rights Reserved